KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Hydrotur İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİNİN TANIMI 

Kişisel veri, KVKK’nun 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması,
 • Finans ve muhasebe işleri,
 • Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi.
 • Web sitemizde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve toplanan bilgilerden içerik ve reklam stratejileri oluşturmak amacı.

Firmamızın uzantılarının kullandığı kuruluşlar ile (Google, Yandex vb.) paylaşılan kişisel verileriniz ;

 • Çerezler vasıtası ile ziyaretçilerin yaş, cinsiyet, lokasyon, kullandıkları cihazlar vb. dijital bilgileri,
 • Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Google Ads, Google Data Studio vasıtası yine ziyaretçilerin yaş, cinsiyet, lokasyon, kullandıkları cihazlar, davranış biçimleri vb.bilgileri,
 • Yandex Javascript kodları vasıtası ile ziyaretçilerin yaş, cinsiyet, lokasyon, kullandıkları cihazlar, davranış biçimleri vb. bilgileri,
 • Bing Javascript kodları vasıtası ile ziyaretçilerin yaş, cinsiyet, lokasyon, kullandıkları cihazlar, davranış biçimleri vb. bilgileri,
 • Facebook Pixel vasıtası ile ziyaretçilerin yaş, cinsiyet, lokasyon, kullandıkları cihazlar, davranış biçimleri vb. bilgileri,
 • Sosyal Ağlar (Linkedin, Instagram, Tiktok vb.) vasıtası ile ziyaretçilerin, isim, soyisim, telefon numarası vb. kişisel bilgileri,
 • İletişim formları vasıtası ile ziyaretçilerin, isim, soyisim, telefon numarası vb. kişisel bilgileri,
 • Direkt hydrotur eposta adreslerine mail gönderilmesi vasıtası ile ziyaretçilerin, isim, soyisim, telefon numarası vb. kişisel bilgileri,
 • Canlı Destek, Whastapp vb. anlık yazışma yazılımları ile isim, soyisim, telefon numarası vb. kişisel bilgileri,
 • Dijital pazarlama strateji dahilinde farklı yazılımlar kullanmak vasıtası ile ziyaretçilerin, isim, soyisim, telefon numarası, yaş, cinsiyet, lokasyon, kullandıkları cihazlar, davranış biçimleri vb. kişisel bilgileri .

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından “ https://www.hydrotur.com.tr” internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen, Hydrotur İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.’ne başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’ndan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “https://www.hydrotur.com.tr” adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yeşilbağlar Mh. Selvili Sok. No:2/1 Beyaz Ofis A Blok Kat 2 No:10 Pendik/İstanbul adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak muhasebe@hydrotur.com.tr adresine iletebilir veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

ÇEREZ KULLANIMI

Uygulamada, ilgi alanlarınızı tespit ederek kullanıcı deneyimlerinizi iyileştirmek ve sizlere Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri kişiselleştirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanılabilir. Çerezler, cihazlarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu dosyalar, navigasyonu kolaylaştırır ve hizmetin çok daha rahat kullanılmasını sağlar.

VERİ GÜVENLİĞİ

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.